Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C1353P
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
C1369
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C1385
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8757
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8758
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8759 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Tsubusa Kato
Blue and White Sake Cup
C3999
Tsubusa Kato
Blue and White Sake Cup
C3984 [SOLD]
Tsubusa Kato
Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP
Yui Tsujimura
Ryoji Koie
Sake Cup
C7389
Ryoji Koie
Bizen Sake cup
C7386
Ryoji Koie
Sake Cup
C9760 [SOLD]
Ryoji Koie
Kohei Nakamura
Kohiki Sake Cup
C6706
Kohei Nakamura
Yasushi Fujihira
Hand-formed Sake Cup
C6611P [SOLD]
Yasushi Fujihira