Shigeyoshi Morioka
Sake Cup
C7964
Shigeyoshi Morioka
Black Glaze Sake Cup
C9496
Shigeyoshi Morioka
Ash Glaze Sake Cup
C9500
Shigeyoshi Morioka
Black Glaze Katakuchi
C9503
Shigeyoshi Morioka