Shiro Tsujimura
Sake cup, Ido style
C1330 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C1353P
Shiro Tsujimura
Sake cup, Karatsu style
C13409
Shiro Tsujimura
Sake cup, Kofuki style
C13411 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black Oribe Sake Cup
C10461P [SOLD]
Shiro Tsujimura
Black Oribe Sake Cup
C10460P
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
C1369
Shiro Tsujimura
Karatsu Sake Cup
C1385
Shiro Tsujimura
Kofuki Sake Cup
C8541
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8757
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8758
Shiro Tsujimura
Shino Sake Cup
C8759
Shiro Tsujimura