Ken Akaji
Manji Inoue
Tohru Matsuzaki
Vermillion Lacquer Ridged Plate
C10305
Tohru Matsuzaki
Black Lacquer Ridged Plate
C10306
Tohru Matsuzaki
Petal plate
05
Tohru Matsuzaki
Yui Tsujimura
Shigeyoshi Morioka
TAIZARA
C3023
Shigeyoshi Morioka
Yuriko Morioka
Hakuji Plate
P9
Yuriko Morioka