Shigeyoshi Morioka
TAIZARA
C3023
Shigeyoshi Morioka