Shigeyoshi Morioka
TAIZARA
C3023P
Shigeyoshi Morioka