Shigeyoshi Morioka
Dobin
C3033P
Shigeyoshi Morioka