Shiro Tsujimura
Shino Tea Container
C8711 [Not Available]
Shiro Tsujimura
Yakishime Tea Container
C8718
Shiro Tsujimura