Shiro Tsujimura
Yakishime Tea Container
C8718
Shiro Tsujimura