Shigeru Uchida
KOBO
6 [SOLD]
Shigeru Uchida
KOBO
7
Shigeru Uchida
Mikiko Hayashi
Hana no Maru Kaioke
Mikiko Hayashi
Ken Akaji
Green-glazed lidded container
C14324 [SOLD]
Ken Akaji
Aka-e lidded container
C14327
Ken Akaji
Hiromi Itabashi
Unryuan
Shinya Yamamura
Small box in silver lacquer
14-2010 [SOLD]
Shinya Yamamura
Sayanuri, gold lacquer, small box
3-2009 [SOLD]
Shinya Yamamura
Gold & silver lacquered Sayanuri container
4-2009 [SOLD]
Shinya Yamamura
Striped lacquer, small box
21-2009
Shinya Yamamura
Shinya Yamamura
Tohru Matsuzaki
Ridged Black Lacquer Box
C8415
Tohru Matsuzaki