Yoshio Nishihata
Unryuan
Tohru Matsuzaki
Lacqured
C18339
Tohru Matsuzaki
Lacqured round tray
C18345
Tohru Matsuzaki
Lacqured round tray
C18346
Tohru Matsuzaki
Black and silver lacquer tray
C18347
Tohru Matsuzaki
Black and silver lacquer base
C18361
Tohru Matsuzaki
Black and silver lacquer ridged tray
C17171 [HOLD]
Tohru Matsuzaki