Shiro Tsujimura
Kofuki salad bowl
C8308
Shiro Tsujimura