Shigeyoshi Morioka
SAKANA (small)
P19
Shigeyoshi Morioka