Shigeyoshi Morioka
Ogre's Arm
C3043
Shigeyoshi Morioka