Hafu Matsmoto
Sho Kishino
Buddha
B13473
Sho Kishino
Buddha
B13476
Sho Kishino
Shamo(Japanese rooster)
B13478
Sho Kishino
Human, Time
B14262
Sho Kishino
Pond
C14588NP
Sho Kishino
Warau (Laugh)
6
Sho Kishino
Agnes Husz
Venus
B11498 [SOLD]
Agnes Husz
Untitled
B12534 [SOLD]
Agnes Husz
Kaseki ( Fossil ) A
B12537 [Not Available]
Agnes Husz
Blue Bird
B12547
Agnes Husz
Untitled
B12548
Agnes Husz
Shota Suzuki
White dandelion
B16597
Shota Suzuki
Violet
B16595P [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry blossoms
B16600 [SOLD]
Shota Suzuki
Feathers of Dandelion
B16679 [SOLD]
Shota Suzuki
Arrowroot (Sinomenium)
B17407 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17305
Shota Suzuki
Gingko
B17404 [Not Available]
Shota Suzuki
Holy berries
B17409 [Not Available]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf ( large )
B17405 [SOLD]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17303 [SOLD]
Shota Suzuki
Blowing
B17307 [Not Available]
Shota Suzuki
Cherry Red Leaf
B17411
Shota Suzuki
Maple
B17431 [Not Available]
Shota Suzuki
Laura de Santillana
Untitled - Bronze
C12862
Laura de Santillana
Cri au (Untitled, Clear-gold)
C13088P
Laura de Santillana
Untitled (vertical Incalmo)
C13074
Laura de Santillana
Untiled - Titan Bronze
C13080
Laura de Santillana
Tokyo-ga
c13083 [SOLD]
Laura de Santillana
Black Diptych (Pair)
C13079NP
Laura de Santillana
Tokyo-ga 2011
C13176
Laura de Santillana
Dis Ame-Anima
C13178
Laura de Santillana
Flag 2002
C13179
Laura de Santillana
tokyo-ga 2011
C13177
Laura de Santillana
Ken Matsubara
環 Circle
B15496 [SOLD]
Ken Matsubara
一滴 A drop
B15497 [SOLD]
Ken Matsubara
Satoshi Kino
Oroshi (wind blowing down from mountains)
B14856AP [SOLD]
Satoshi Kino
Hanako Miwa
Lotus of Love
B15141
Hanako Miwa
Shinya Yamamura
Slender Gold Bean Shaped Object
C10160AP
Shinya Yamamura
Green Triangle Dry Lacquer Object
C10158AP
Shinya Yamamura
Arabesque Motif Object
C10161AP
Shinya Yamamura
Purple Seed Shaped Object
C10162AP
Shinya Yamamura
Iron House Shaped Object
C10163AP
Shinya Yamamura
Koji Hatakeyama
Eight Faces
C13647 [SOLD]
Koji Hatakeyama
Four Faces
C13641NP
Koji Hatakeyama
Tohru Matsuzaki
Kekkai
C2556AP
Tohru Matsuzaki
Yukiya Izumita
'Sekisoh' Layers
C16509 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Hen' Flake
C16519 [SOLD]
Yukiya Izumita
‘Kikakei’ Geometric Form
C16534 [SOLD]
Yukiya Izumita
C16520
Yukiya Izumita
‘Kou’ Hollow
C16506
Yukiya Izumita
'Yui' Knot
C16526
Yukiya Izumita
‘Obi’ Sash
C16508
Yukiya Izumita
'Sekisoh' Layers
C16632 [SOLD]
Yukiya Izumita
'Sekisoh' Layers
C16633 [SOLD]
Yukiya Izumita
Harumi Noguchi
Karasu-tengu (Crow-faced Demon)
B14909AK
Harumi Noguchi
Yatagarasu, Great Crow
B13705 [Not Available]
Harumi Noguchi
Inoshishi, Wild Boar
B13691
Harumi Noguchi
Okami ( Wolf )
B13692 [SOLD]
Harumi Noguchi
Amenosagume
B13696
Harumi Noguchi
Tora-no-doji
B13701 [Not Available]
Harumi Noguchi
Komainu (Guardian dog)
B14815
Harumi Noguchi
Karasu, Great Crow
C14846 [Not Available]
Harumi Noguchi
Douji ( Child )
B14912
Harumi Noguchi
Keiji Ito
Tower
B211AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B218AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B216AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B219AP
Keiji Ito
Buddha's foot
B215AP
Keiji Ito
Hitokata
B207P
Keiji Ito
Mieko Yuki
Crow
MY-01-201 [Not Available]
Mieko Yuki
Crows
Mieko Yuki