Tohru Kaneko
Hexagon shaped brass water pot
 [SOLD]
Tohru Kaneko
Hideki Yanashita
Yohen water jar with ears, Iga style
C13770 [Not Available]
Hideki Yanashita
Shallow water jar, Iga style
C13771 [Not Available]
Hideki Yanashita
Katakuchi water jar, Shigaraki style
C13772 [Not Available]
Hideki Yanashita
Kamio Ogata
Nobuo Nishida
Tetsu Suzuki
Green glazed water jar
C17643
Tetsu Suzuki
Manji Inoue
White porcelain round pot
C11175
Manji Inoue
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C16479NP
Yui Tsujimura
Kai Tsujimura
Shigaraki Jar
C9490
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Kohiki round pot
C17615 [HOLD]
Shiro Tsujimura
Keiji Ito
White Jar
C7316
Keiji Ito