Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura