Shiro Tsujimura
Kohiki round pot
C17615 [SOLD]
Shiro Tsujimura