Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17630NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP
Yui Tsujimura
Kofuki tea bowl
C17629NP [SOLD]
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura