Tetsu Suzuki
Indigo and green glazed tea bowl
C17647 [SOLD]
Tetsu Suzuki