Shiro Tsujimura
Tokkuri, Iga style
C1399
Shiro Tsujimura
Bizen Sake Bottle
C1401
Shiro Tsujimura