Shiro Tsujimura
Tokkuri, Iga style
C1399
Shiro Tsujimura