Shigeru Uchida
Tearoom (Ji'An)
F257P
Shigeru Uchida
Tearoom (So'An)
3
Shigeru Uchida
Tearoom (Gyo'An)
4
Shigeru Uchida
Tearoom (Sankyo)
5
Shigeru Uchida
Kuniji Tsubaki
Tea room 'ZEN-An'
Kuniji Tsubaki