Yuriko Morioka
Katakuchi Bowl
C3073
Yuriko Morioka