Takashi Tomo-oka
Susuki 3 ( silver grass )
i_1018
Takashi Tomo-oka
Kiku 3 ( chrysanthemum )
i_1016
Takashi Tomo-oka
Kiku 2 ( chrysanthemum )
i_1015
Takashi Tomo-oka
Karasuuri
i_1017
Takashi Tomo-oka
Koubai 3 (Red plum)
p_105
Takashi Tomo-oka
Himawari 2 (Sunflower)
p_106
Takashi Tomo-oka
Shinnyoren 5 (Sacred lotus)
p_107
Takashi Tomo-oka
Shirafuji 1 (White wisteria)
p_101
Takashi Tomo-oka
Kochiku 1 (Dead bamboo)
A13909
Takashi Tomo-oka
Wisteria 3
i14_001
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 2 /6 )
i14_004
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 3/6 )
i14_005
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 4/6 )
i14_006
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 6/6 )
i14_008
Takashi Tomo-oka
Toad lily ( Hototogisu )
i14_023
Takashi Tomo-oka
Leaf of Lotus
i14_024
Takashi Tomo-oka
White Apricot 4
i14_025
Takashi Tomo-oka
Morning Glory ( Blue )
i14_026
Takashi Tomo-oka
Iris
i14_027
Takashi Tomo-oka
Chrysanthemum flower tea
i1_029
Takashi Tomo-oka
Japanese pampas grass 2 ( Susuki )
i14_030
Takashi Tomo-oka
'Lotus'
a12901
Takashi Tomo-oka
'Dead Lotus'
a12904
Takashi Tomo-oka
Kuri ( maroon )
i_1019
Takashi Tomo-oka
Rindo
i_1020
Takashi Tomo-oka
Lotus Nut 2
i_1003
Takashi Tomo-oka
Dead Lotus 4
i_1004
Takashi Tomo-oka
Kiku 4 ( chrysanthemum )
i_1013
Takashi Tomo-oka
Icho 2 ( maidenhair )
i_1001
Takashi Tomo-oka
Icho 3 ( maidenhair )
i_1002
Takashi Tomo-oka
Wild Grape
i_1009
Takashi Tomo-oka
Wild Grape ( 2/2 )
i_1010
Takashi Tomo-oka
Ao Tsuzura Fuji ( 1 / 2)
i_1005
Takashi Tomo-oka
Ao Tsuzura Fuji ( 2 / 2)
i_1006
Takashi Tomo-oka
Ao Tsuzura Fuji 2
i_1012
Takashi Tomo-oka
Leaf of Persimmon
i_1014
Takashi Tomo-oka
Okera
i_1008
Takashi Tomo-oka
Azami
i_1007
Takashi Tomo-oka
Grape 2 ( Cabernet Sauvignon )
i_1011
Takashi Tomo-oka
Lotus
A15139
Takashi Tomo-oka
Wisteria 4
i14_002
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 1/ 6 ) set of 6 pieces
i14_003,4
Takashi Tomo-oka
Sacred Lotus
i14_009
Takashi Tomo-oka
Wisteria 5 ( 5/6 )
i14_007
Takashi Tomo-oka
Sacred Lotus 4
i14_010
Takashi Tomo-oka
Benisagi Lotus
i14_011
Takashi Tomo-oka
Dead Lotus
i14_012
Takashi Tomo-oka
Dead Lotus 2
i14_013
Takashi Tomo-oka
Dead Lotus 3
i14_014
Takashi Tomo-oka
Camellia
i14_017
Takashi Tomo-oka
Camellia
i14_018
Takashi Tomo-oka
White Apricot 3
i14_019
Takashi Tomo-oka
White Apricot 3
i14_020
Takashi Tomo-oka
Pine tree 2
i14_021
Takashi Tomo-oka
Matsu Pine tree
i14_022
Takashi Tomo-oka
Magnolia 3
11311
Takashi Tomo-oka
Tsubaki ( Camelia )
ip.13038
Takashi Tomo-oka
Magnolia 2
11310
Takashi Tomo-oka
Hototogisu
11531
Takashi Tomo-oka
Suzume Uri
ip.13040
Takashi Tomo-oka
Anemone
ip.13035
Takashi Tomo-oka
Teikazura
ip.13036
Takashi Tomo-oka
Kakitsubata
ip.13037
Takashi Tomo-oka
Susuki
ip.13033
Takashi Tomo-oka
Yadori-ki
ip13034
Takashi Tomo-oka
Tsuru-Rindou
ip.13026
Takashi Tomo-oka
Kikyo
11007
Takashi Tomo-oka
Shirobana-Tori kabuto
ip.13028
Takashi Tomo-oka
Hakubai ( White Apricot )
ip.13029
Takashi Tomo-oka
Suisen
11534
Takashi Tomo-oka
Tsubaki ( Camellia )
ip.13031
Takashi Tomo-oka
Kiwi Fruit
ip.13032
Takashi Tomo-oka
Asagao ( Morning Glory )
ip13018
Takashi Tomo-oka
Dokudami
ip.13019
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
11537
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
ip.13021
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
ip.13022
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
ip.13023
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
ip.13024
Takashi Tomo-oka
Christmas Rose
ip.13025
Takashi Tomo-oka
Sankirai
ip13001
Takashi Tomo-oka
Botan ( Peony )
11453
Takashi Tomo-oka
Shakuyaku ( White )
11454
Takashi Tomo-oka
Keito
11530
Takashi Tomo-oka
Tokusa
ip.13005
Takashi Tomo-oka
Hime gama
11538
Takashi Tomo-oka
Bara ( Rose )
ip.13007
Takashi Tomo-oka
Inu biwa
11539
Takashi Tomo-oka
Kurobana roubai
ip.13009
Takashi Tomo-oka
Kiku
11543
Takashi Tomo-oka
Amarilys
ip.13015
Takashi Tomo-oka
Matsu ( Pine Tree )
ip.13016
Takashi Tomo-oka
Mokuren 4 ( Magnolia )
11535
Takashi Tomo-oka
Hasu ( Lotus )
11722
Takashi Tomo-oka
Scroll
A11726
Takashi Tomo-oka
Gekka Bijin
ip.13014
Takashi Tomo-oka
Oriental Lily(Washi Paper)
55
Takashi Tomo-oka
Morning Glory
06
Takashi Tomo-oka
Wisteria 2
11307
Takashi Tomo-oka
Akebi (Washi Paper)
11309 (40
Takashi Tomo-oka
Grapes (Washi Paper)
41
Takashi Tomo-oka
Wisteria (Washi Paper)
11362
Takashi Tomo-oka
Nerine ( Diamond Lily )
10319 (43
Takashi Tomo-oka
Maidenhair (Washi Paper)
44
Takashi Tomo-oka
Cherry Blossom
11602 (52
Takashi Tomo-oka
Grapes (Framed Washi Paper)
F-13
Takashi Tomo-oka
Wisteria (Framed Washi Paper)
F-14
Takashi Tomo-oka
Cherry Blossom (Framed Washi Paper)
F-15,F-16
Takashi Tomo-oka