Keyaki ( Zelkova ) fuki urushi tray

Keyaki ( Zelkova ) fuki urushi tray

Yoshio Nishihata
H1 1/4 W14 3/4 D14 3/4 in
H2.7 W37.5 D37.5 cm
Item Number:C17065
Year: 2017

You may also like these arts:

Keyaki ( Zelkova ) fuki urushi tray
C17065
Yoshio Nishihata