Shigeyoshi Morioka
Sake Cup
C7964
Shigeyoshi Morioka
Black Glaze Sake Cup
C9496
Shigeyoshi Morioka
Ash Glaze Sake Cup
C9500
Shigeyoshi Morioka
Black Glaze Katakuchi
C9503
Shigeyoshi Morioka
Ogre's Arm
C3043
Shigeyoshi Morioka
TOKURI
C3061 [SOLD]
Shigeyoshi Morioka
Dobin
C3033
Shigeyoshi Morioka
TAIZARA
C3023
Shigeyoshi Morioka
SAKANA (small)
P19
Shigeyoshi Morioka
DOBIN
C3022
Shigeyoshi Morioka