Ceramic - Shiro Tsujimura

 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2019
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2019
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl, 2019
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl, 2019
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Red Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Red Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Sake Cup, 2017
  Shiro Tsujimura
  Ido Sake Cup, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Sphere Shaped Jar, Natural Ash Glaze, 2017
  Shiro Tsujimura
  Sphere Shaped Jar, Natural Ash Glaze, 2017
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Sake Cup, 2016
  Shiro Tsujimura
  Ido Sake Cup, 2016
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup, 2016
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup, 2016
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2013
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Akaraku Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Akaraku Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl, Oribe Style
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Bowl, Oribe Style
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Devon Black Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Devon Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Hikidashi Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  Hikidashi Kuro Chawan
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Sake Cup
  Shiro Tsujimura
  Ido Sake Cup
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Iga Pot
  Shiro Tsujimura
  Iga Pot
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Iga Round Pot
  Shiro Tsujimura
  Iga Round Pot
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
  Shiro Tsujimura
  Karatsu Sake Cup (Cylindrical)
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Kofuki Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Kofuki Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Kohiki Altered Sphere Vase
  Shiro Tsujimura
  Kohiki Altered Sphere Vase
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Kohiki Small Sphere Vase
  Shiro Tsujimura
  Kohiki Small Sphere Vase
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Kohiki Small Sphere Vase
  Shiro Tsujimura
  Kohiki Small Sphere Vase
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Red Shino Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Red Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Red Shino Tea Bowl
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Shigaraki Flower Vase, 2013
  Shiro Tsujimura
  Shigaraki Flower Vase, 2013
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shigaraki Sake Cup
  Shiro Tsujimura
  Shigaraki Sake Cup
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shigaraki Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shigaraki Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Small Tea Bowl, Kohiki Style
  Shiro Tsujimura
  Small Tea Bowl, Kohiki Style
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Summer Ido Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Summer Ido Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Caddy (includes Shifuku)
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Caddy (includes Shifuku)
 • Shiro Tsujimura, Sphere Shaped Jar, Natural glaze
  Shiro Tsujimura
  Sphere Shaped Jar, Natural glaze
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Bowl
  Ceramic, Gold (Kintsugi)
 • Shiro Tsujimura, Kohiki Katakuchi
  Shiro Tsujimura
  Kohiki Katakuchi
 • Shiro Tsujimura, Shigaraki Jar
  Shiro Tsujimura
  Shigaraki Jar
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl, 2000
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl, 2000
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Tea Bowl, Created in Devon, 1993 1993
  Shiro Tsujimura
  Tea Bowl, Created in Devon, 1993 1993
  Ceramic