Tea Bowl - Yui Tsujimura

 • Yui Tsujimura, White Shino Tea Bowl, 2018
  Yui Tsujimura
  White Shino Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic, Gold (kintsugi)
 • Yui Tsujimura, Kofuki Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Kofuki Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic