Takashi Tomo-oka Photography

 • Kenji Wakasugi, Deep Mountain in Fog (Japan) , 2016
  Kenji Wakasugi
  Deep Mountain in Fog (Japan) , 2016
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Eclipse (Japan), 2016
  Kenji Wakasugi
  Eclipse (Japan), 2016
  Photography (Dibond)
 • Kenji Wakasugi, Madonna_10 , 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_10 , 2021
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Madonna_14, 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_14, 2021
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Madonna_16, 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_16, 2021
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Madonna_4, 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_4, 2021
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Madonna_6, 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_6, 2021
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Madonna_7 , 2021
  Kenji Wakasugi
  Madonna_7 , 2021
  Photography