• Yui Tsujimura, White Shino Tea Bowl, 2018
  Yui Tsujimura
  White Shino Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Yui Tsujimura, White Shino Tea Bowl, 2018
  $ 1,500.00
 • Yui Tsujimura, Ash Bowl
  Yui Tsujimura
  Ash Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Ash Bowl
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Ido Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Ido Bowl
  $ 1,200.00
 • Yui Tsujimura, Ido Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Ido Bowl
  $ 1,000.00
 • Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic, Gold (kintsugi)
  Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Yui Tsujimura, Kofuki Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Kofuki Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Kofuki Tea Bowl
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Bowl
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Lotus Leaf Plate
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Lotus Leaf Plate
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Lotus Leaf Plate
  $ 450.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Plate
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Plate
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Plate
  $ 1,000.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Pot
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  $ 1,600.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Pot
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Pot
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Pot
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Sake Bottle
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Sake Bottle
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  $ 1,600.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  $ 160.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  $ 160.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Tea Bowl
  $ 160.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Vase
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Vase
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Wine Cup
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Wine Cup
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Wine Cup
  $ 250.00
 • Yui Tsujimura, Natural Ash Wine Cup
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Wine Cup
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Natural Ash Wine Cup
  $ 250.00
 • Yui Tsujimura, Shino Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Bowl
  $ 1,600.00
 • Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  Yui Tsujimura
  Shino Sake Cup
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  $ 200.00
 • Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  Yui Tsujimura
  Shino Sake Cup
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  $ 200.00
 • Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  Yui Tsujimura
  Shino Sake Cup
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Sake Cup
  $ 200.00
 • Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Shino Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Yui Tsujimura, Yohen Kofuki Bowl
  Yui Tsujimura
  Yohen Kofuki Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Yohen Kofuki Bowl
  $ 1,300.00
 • Yui Tsujimura, Yohen Kofuki Bowl
  Yui Tsujimura
  Yohen Kofuki Bowl
  Ceramic
  Yui Tsujimura, Yohen Kofuki Bowl
  $ 1,300.00