Magic of the Tea Bowl : A Survey of 11 Contemporary Ippodo Gallery Artists

 • Kan Kishino Yakishime Yohen Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Yakishime Yohen Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Yakishime Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Yakishime Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Yakishime Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Yakishime Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Yakishime Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Yakishime Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Ido Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Seto Black Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Seto Black Bowl
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira Tea Bowl Ceramic
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira Tea Bowl Ceramic
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira Tea Bowl Ceramic
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira Tea Bowl Ceramic
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Hiyama Bizen Tea Bowl (Round) Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Hiyama Bizen Tea Bowl (Round)
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Hiyama Bizen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Hiyama Bizen Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki 灰被志埜茶盌 Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020 Ceramic
  Kan Matsuzaki
  灰被志埜茶盌 Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki, Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki Natural Ash Shino Tea Bowl, 2020 Ceramic
  Kan Matsuzaki
  Natural Ash Shino Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki 灰被志埜茶盌 Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020 Ceramic
  Kan Matsuzaki
  灰被志埜茶盌 Natural Ash and Shino Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki, Ash Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Ash Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki, Ash Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Ash Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki Yohen Iron Shino Tea Bowl, 2020 Ceramic
  Kan Matsuzaki
  Yohen Iron Shino Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki Yohen Iron Shino Tea Bowl, 2020 Ceramic
  Kan Matsuzaki
  Yohen Iron Shino Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Yohen Shino Tea Bowl, 2020
 • Kan Matsuzaki, Yohen Natural Ash Tea Bowl, 2020
  Kan Matsuzaki, Yohen Natural Ash Tea Bowl, 2020
 • Kai Tsujimura Hikidashi Black Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura HikIdashi Black Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  HikIdashi Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Oribe Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Oribe Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Oribe Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Oribe Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shigaraki Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura Shino Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Shino Tea Bowl Ceramic
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Shino Tea Bowl Ceramic
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Shino Tea Bowl Ceramic
  Yui Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Natural Ash Bowl Ceramic
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Natural Ash Tea Bowl Ceramic
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
 • Yui Tsujimura Natural Ash Vase Ceramic
  Yui Tsujimura
  Natural Ash Vase
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Yellow Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Yellow Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Black Tenmoku Tea Bowl, 2021 Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Black Tenmoku Tea Bowl, 2021
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Pink and Silver Yuteki Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Nogime Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Nogime Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Noriyuki Furutani Nogime Tenmoku Tea Bowl Ceramic
  Noriyuki Furutani
  Nogime Tenmoku Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Two Toned Tea Container Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Two Toned Tea Container
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Two Toned Tea Container Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Two Toned Tea Container
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Black Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Hiyama Bizen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Hiyama Bizen Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki White Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  White Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Black Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Black Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Vase Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Vase
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Blue Yohen Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Blue Yohen Tea Bowl
  Ceramic
 • Hiroshi Goseki Hidasuki Tea Bowl Ceramic
  Hiroshi Goseki
  Hidasuki Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa Red Raku Tea Bowl Ceramic
  Morimitsu Hosokawa
  Red Raku Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa Hakeme Flat Tea Bowl Ceramic
  Morimitsu Hosokawa
  Hakeme Flat Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa Ido Tea Bowl Ceramic
  Morimitsu Hosokawa
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa, Ash Tea Bowl
  Morimitsu Hosokawa, Ash Tea Bowl
 • Kai Tsujimura Karatsu Katakuchi Bowl with Spout Ceramic
  Kai Tsujimura
  Karatsu Katakuchi Bowl with Spout
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl
 • Kai Tsujimura Shino Tea Bowl Ceramic
  Kai Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie White Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  White Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie White Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  White Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Ofukei and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Ofukei and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Ofukei and Lacquer Pot Ceramic
  Kodai Ujiie
  Ofukei and Lacquer Pot
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Sugar Glazed Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Sugar Glazed Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino Sugar Glazed Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Sugar Glazed Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino Sugar Glazed Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Sugar Glazed Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Benihari Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Benihari Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Benihari Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Benihari Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino, Sugar Glazed Tea Bowl
 • Tomoyuki Hoshino Neritsugi Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Neritsugi Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Benihari Porcelain Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Benihari Porcelain Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Benihari Porcelain Tea Bowl Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Benihari Porcelain Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie 漆貫入彩青白磁茶盌 Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  漆貫入彩青白磁茶盌 Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kan Kishino Shino Tea Bowl Ceramic
  Kan Kishino
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Tomoyuki Hoshino Nerihari Water Jar Ceramic
  Tomoyuki Hoshino
  Nerihari Water Jar
  Ceramic
 • Yukiya Izumita Sekisoh Tea Bowl Ceramic
  Yukiya Izumita
  Sekisoh Tea Bowl
  Ceramic
 • Yukiya Izumita Sekisoh Tea Bowl Ceramic
  Yukiya Izumita
  Sekisoh Tea Bowl
  Ceramic
 • Yukiya Izumita Sekisoh Tea Bowl Ceramic
  Yukiya Izumita
  Sekisoh Tea Bowl
  Ceramic
 • Yukiya Izumita Flake Tea Bowl Ceramic
  Yukiya Izumita
  Flake Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa Black Raku Tea Bowl Ceramic
  Morimitsu Hosokawa
  Black Raku Tea Bowl
  Ceramic
 • Morimitsu Hosokawa Black Raku Tea Bowl Ceramic
  Morimitsu Hosokawa
  Black Raku Tea Bowl
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira Tea Bowl Ceramic
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie Celadon and Lacquer Tea Bowl Ceramic
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic