• Takashi Tomo-oka, 「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  軸 Scroll
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  軸 Scroll
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 6」(1/15)Tempopo, Dandelion 6 Scroll, 2020
  軸 Scroll