• Laura de Santillana, Untitled, 2019
  Laura de Santillana
  Untitled, 2019
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled, 2019
  Laura de Santillana
  Untitled, 2019
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled, 2019
  Laura de Santillana
  Untitled, 2019
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled, 2019
  Laura de Santillana
  Untitled, 2019
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled (Triplet), 2019
  Laura de Santillana
  Untitled (Triplet), 2019
  Glass
 • Laura de Santillana, Ciel Terrestre, 2017
  Laura de Santillana
  Ciel Terrestre, 2017
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled (Bamboo Tree), 2016
  Laura de Santillana
  Untitled (Bamboo Tree), 2016
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled (In 8.Vo), 2016
  Laura de Santillana
  Untitled (In 8.Vo), 2016
  Glass
 • Midori Tsukada, Evening Haze, 2014
  Midori Tsukada
  Evening Haze, 2014
  Glass
 • Laura de Santillana, Tokyo-ga 2011 (brown/white), 2011
  Laura de Santillana
  Tokyo-ga 2011 (brown/white), 2011
  Glass
 • Laura de Santillana, Tokyo-ga 2011 (violet /white), 2011
  Laura de Santillana
  Tokyo-ga 2011 (violet /white), 2011
  Glass
 • Laura de Santillana, Tokyo-ga (Nero/Verde), 2008
  Laura de Santillana
  Tokyo-ga (Nero/Verde), 2008
  Glass
 • Laura de Santillana, SIL 2004, 2004
  Laura de Santillana
  SIL 2004, 2004
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled, 2003
  Laura de Santillana
  Untitled, 2003
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled, 2003
  Laura de Santillana
  Untitled, 2003
  Glass
 • Laura de Santillana, Flag 2002 (orange/blue), 2002
  Laura de Santillana
  Flag 2002 (orange/blue), 2002
  Glass
 • Laura de Santillana, Black cut - Black diptych
  Laura de Santillana
  Black cut - Black diptych
  Glass
 • Laura de Santillana, Black cut - Black diptych
  Laura de Santillana
  Black cut - Black diptych
  glass
 • Tsuneo Yoshimizu, Crystal Kiriko Cup
  Tsuneo Yoshimizu
  Crystal Kiriko Cup
  Glass
 • Tsuneo Yoshimizu, Crystal Kiriko Cup
  Tsuneo Yoshimizu
  Crystal Kiriko Cup
  Glass
  $ 50.00
 • Tsuneo Yoshimizu, Hakururi
  Tsuneo Yoshimizu
  Hakururi
  Glass
 • Katsuya Ohgita, HOUSE / RAIN
  Katsuya Ohgita
  HOUSE / RAIN
  Glass
 • Katsuya Ohgita, HOUSE / STRIPE
  Katsuya Ohgita
  HOUSE / STRIPE
  Glass
  $ 750.00
 • Katsuya Ohgita, House, MEDIUM SIZE
  Katsuya Ohgita
  House, MEDIUM SIZE
  Glass
  * For one House only. This is not a set.
  $ 250.00
 • Katsuya Ohgita, House, MEDIUM SIZE
  Katsuya Ohgita
  House, MEDIUM SIZE
  Glass
  * For one House only. This is not a set.
  $ 250.00
 • Laura de Santillana, Leaf (bronze)
  Laura de Santillana
  Leaf (bronze)
  Glass
 • Laura de Santillana, UNTITILED (3 x DARK GREY MIAMI FLAG)
  Laura de Santillana
  UNTITILED (3 x DARK GREY MIAMI FLAG)
  Glass
 • Laura de Santillana, Untitled (Bamboo Tree)
  Laura de Santillana
  Untitled (Bamboo Tree)
  Glass