• Shota Suzuki, Dandelion Fluff, 2020
  Shota Suzuki
  Dandelion Fluff, 2020
  Metal
 • Shota Suzuki, Fallen Cherry Blossoms, 2020
  Shota Suzuki
  Fallen Cherry Blossoms, 2020
  Silver, Copper, Gold powder, Patina
 • Shota Suzuki, Small Autumn, 2020
  Shota Suzuki
  Small Autumn, 2020
  Copper, Brass
 • Shota Suzuki, Tiny Piece of Autumn, 2019
  Shota Suzuki
  Tiny Piece of Autumn, 2019
  Metal
  Shota Suzuki, Tiny Piece of Autumn, 2019
  $ 4,500.00
 • Shota Suzuki, Blowing Ginkgo, 2018
  Shota Suzuki
  Blowing Ginkgo, 2018
  Brass, Gold Powder
 • Shota Suzuki, Sinomenium, 2018
  Shota Suzuki
  Sinomenium, 2018
  Copper, New silver, Patina
 • Shota Suzuki, Cherry Red Leaf, 2017
  Shota Suzuki
  Cherry Red Leaf, 2017
  Metal
 • Shota Suzuki, Cherry Blossoms
  Shota Suzuki
  Cherry Blossoms
  Silver, Copper, Gold powder, Patina
 • Koji Hatakeyama, Copper Furo
  Koji Hatakeyama
  Copper Furo
  Metal
 • Koji Hatakeyama, Eight Faces
  Koji Hatakeyama
  Eight Faces
  Metal
 • Shota Suzuki, Heaven and earth
  Shota Suzuki
  Heaven and earth
  metal
 • Shota Suzuki, The Oxalis, 2022
  Shota Suzuki
  The Oxalis, 2022
  metal
 • Shota Suzuki, The Wild grape, 2022
  Shota Suzuki
  The Wild grape, 2022
  metal
 • Shota Suzuki, The Thistle, 2022
  Shota Suzuki
  The Thistle, 2022
  Metal
 • Shota Suzuki, The Maples, 2022
  Shota Suzuki
  The Maples, 2022
  metal
 • Shota Suzuki, Dandelion fluff, 2022
  Shota Suzuki
  Dandelion fluff, 2022
  metal