• Toshio Tokunaga, STOOL
  Toshio Tokunaga
  STOOL
  Japanese Zelkova
 • Toshio Tokunaga, CONSOLE
  Toshio Tokunaga
  CONSOLE
  Japanese horse-chestnut