• Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Ido Bowl
  Kai Tsujimura
  Ido Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Ido Cup
  Kai Tsujimura
  Ido Cup
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Katade Vase
  Kai Tsujimura
  Katade Vase
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 備前ぐい呑
  Kai Tsujimura
  備前ぐい呑
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Shigaraki Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Shigaraki Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Shigaraki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Karatsu Katakuchi Bowl with Spout
  Kai Tsujimura
  Karatsu Katakuchi Bowl with Spout
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Karatsu Katakuchi Bowl with Spout
  Kai Tsujimura
  Karatsu Katakuchi Bowl with Spout
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 志野茶碗
  Kai Tsujimura
  志野茶碗
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 黒織部茶碗
  Kai Tsujimura
  黒織部茶碗
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 黒織部茶碗
  Kai Tsujimura
  黒織部茶碗
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Kai Tsujimura
  粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Kai Tsujimura
  粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Kai Tsujimura
  粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, 粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Kai Tsujimura
  粉引汲出 Kohiki Teacup, 2019
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Oribe tea bowl, 2020
  Kai Tsujimura
  Oribe tea bowl, 2020
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Kohiki Vase, 粉引花入, 2021
  Kai Tsujimura
  Kohiki Vase, 粉引花入, 2021
  Ceramic