• Takashi Tomo-oka, Bamboo 3, Take, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Bamboo 3, Take, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Byakkoren 1, Byakkoren, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Byakkoren 1, Byakkoren, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Calameae 7, Fuji, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Calameae 7, Fuji, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Camellia 7, Tsubaki, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Camellia 7, Tsubaki, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Casa Blanca, Casa Blanca, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Casa Blanca, Casa Blanca, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 6, Sakura, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 6, Sakura, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 7, Sakura, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 7, Sakura, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Chrysanthemum 6, Kiku, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Chrysanthemum 6, Kiku, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Dayflower 1, Tsuyukusa, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Dayflower 1, Tsuyukusa, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Dokudami 2, Dokudami, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Dokudami 2, Dokudami, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Dokudami 3, Dokudami, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Dokudami 3, Dokudami, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Ear of Rice 2, Inaho, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Ear of Rice 2, Inaho, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Foxtail Millet 1, Kuri, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Foxtail Millet 1, Kuri, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Gourd, Hyotan, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Gourd, Hyotan, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Hakumokuren 5, Shiromokuren, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Hakumokuren 5, Shiromokuren, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Hibiscus 1, Fuyo, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Hibiscus 1, Fuyo, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Japanese Daffodil 2, Nihonsuisen, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Japanese Daffodil 2, Nihonsuisen, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Morning Glory 7, Asagao, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Morning Glory 7, Asagao, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Prunus Speciosa 1, Oshima-zakura, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Prunus Speciosa 1, Oshima-zakura, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Purple Orchid (White Flower) 1, Shiran, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Purple Orchid (White Flower) 1, Shiran, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Shirafuji 2, Shirafuji, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Shirafuji 2, Shirafuji, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Smilax Glabra 3, Sankirai, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Smilax Glabra 3, Sankirai, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Snake Gourd 2, Karasuuri, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Snake Gourd 2, Karasuuri, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Snow Poppy 1, Shirayuki-geshi, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Snow Poppy 1, Shirayuki-geshi, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Vanda falcata 1, Furan, 2019
  Takashi Tomo-oka
  Vanda falcata 1, Furan, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, White Plum Blossom 7, Shiraume, 2019
  Takashi Tomo-oka
  White Plum Blossom 7, Shiraume, 2019
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum Blossom 4, Kobai, 2018
  Takashi Tomo-oka
  Plum Blossom 4, Kobai, 2018
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, White Plum Blossom 5, Shiraume, 2018
  Takashi Tomo-oka
  White Plum Blossom 5, Shiraume, 2018
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, White Plum Blossom 6, Shiraume, 2018
  Takashi Tomo-oka
  White Plum Blossom 6, Shiraume, 2018
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Camellia 6, Tsubaki, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Camellia 6, Tsubaki, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Chodenjikoren, Chodenjikoren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Chodenjikoren, Chodenjikoren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Chrysanthemum 5, Kiku, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Chrysanthemum 5, Kiku, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Dried Lotus 5, Karehasu, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Dried Lotus 5, Karehasu, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Kuwana White Lotus 3, Kuwana-Hakuren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Kuwana White Lotus 3, Kuwana-Hakuren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Moon Lotus 1, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Moon Lotus 1, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum Blossom (Set of 2), Guren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Plum Blossom (Set of 2), Guren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Seigetsuren 1, Seigetsuren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Seigetsuren 1, Seigetsuren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Sokuhiren 1, Sokuhiren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Sokuhiren 1, Sokuhiren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Tathata Lotus 6, Shinnyoren, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Tathata Lotus 6, Shinnyoren, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Turkey Tail Mushroom, Kawaratake, 2017
  Takashi Tomo-oka
  Turkey Tail Mushroom, Kawaratake, 2017
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Ayame 2, Ayame, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Ayame 2, Ayame, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Azami 2, Azami, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Azami 2, Azami, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Bamboo 2, Take, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Bamboo 2, Take, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Black Lily 1, Kuroyuri, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Black Lily 1, Kuroyuri, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Calla 1, Calla, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Calla 1, Calla, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Camellia 4, Tsubaki, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Camellia 4, Tsubaki, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Camellia 5, Tsubaki, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Camellia 5, Tsubaki, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 2, Sakura, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 2, Sakura, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 3, Sakura, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 3, Sakura, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 4, Sakura, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 4, Sakura, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Cherry Blossom 5, Sakura, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Cherry Blossom 5, Sakura, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Dandelion 3, Tanpopo, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Dandelion 3, Tanpopo, 2016
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Deep Mountain in Fog (Japan) , 2016
  Kenji Wakasugi
  Deep Mountain in Fog (Japan) , 2016
  Photography
 • Kenji Wakasugi, Eclipse (Japan), 2016
  Kenji Wakasugi
  Eclipse (Japan), 2016
  Photography (Dibond)
 • Takashi Tomo-oka, Empress Tree 1, Kiri, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Empress Tree 1, Kiri, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Horsetail 1, Tsukushi, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Horsetail 1, Tsukushi, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Japanese Toad Lily 3, Hototogisu, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Japanese Toad Lily 3, Hototogisu, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Komurasaki 1, Komurasaki, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Komurasaki 1, Komurasaki, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Kuwana White Lotus 2, Kuwana-Hakuren, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Kuwana White Lotus 2, Kuwana-Hakuren, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Maple 2, Kaede, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Maple 2, Kaede, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Maple 3, Kaede, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Maple 3, Kaede, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Morning Glory 4, Asagao, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Morning Glory 4, Asagao, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Morning Glory 5, Asagao, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Morning Glory 5, Asagao, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Morning Glory 6, Asagao, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Morning Glory 6, Asagao, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Pampas Grass, Susuki, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Pampas Grass, Susuki, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Pine 6, Matsu, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Pine 6, Matsu, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum 1, Ume, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Plum 1, Ume, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum 2, Ume, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Plum 2, Ume, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum Blossom 3, Kobai, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Plum Blossom 3, Kobai, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Shobu 2, Shobu, 2016
  Takashi Tomo-oka
  Shobu 2, Shobu, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka
  Watermelon1, Suika, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, White Magnolia 4, Shiromokuren, 2016
  Takashi Tomo-oka
  White Magnolia 4, Shiromokuren, 2016
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Bamboo 1, Take, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Bamboo 1, Take, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Mountain Cherry Blossom 1, Yamazakura, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Mountain Cherry Blossom 1, Yamazakura, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Pine 4, Matsu, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Pine 4, Matsu, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Pine 5, Matsu, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Pine 5, Matsu, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Plum Blossom 2, Kobai, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Plum Blossom 2, Kobai, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Red Spider Lily 2, Higanbana, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Red Spider Lily 2, Higanbana, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Seiryokoren 1, Seiryo-koren, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Seiryokoren 1, Seiryo-koren, 2015
  Photography
 • Takashi Tomo-oka, Shirafuji 1, Shirafuji, 2015
  Takashi Tomo-oka
  Shirafuji 1, Shirafuji, 2015
  Photography
Page
 1 
of 3