• Kota Arinaga, gaze 墨 (Ink), 2019
  Kota Arinaga
  gaze 墨 (Ink), 2019
  Glass
 • Kota Arinaga, gaze (White), 2019
  Kota Arinaga
  gaze (White), 2019
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2021
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2021
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2021
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2021
  Glass
 • Kota Arinaga, netz 藍 (Indigo), 2022
  Kota Arinaga
  netz 藍 (Indigo), 2022
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2022
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2022
  Glass