• Akio Niisato, Luminescent Tea Bowl, 2018
  Akio Niisato
  Luminescent Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Akio Niisato, Green Tea Bowl , 2018
  Akio Niisato
  Green Tea Bowl , 2018
  Ceramic
 • Akio Niisato, Blue Tea Bowl with White Glaze, 2018
  Akio Niisato
  Blue Tea Bowl with White Glaze, 2018
  Ceramic
  Sold
 • Akio Niisato, Black Tea Bowl, 2018
  Akio Niisato
  Black Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Akio Niisato, Black Tea Bowl, 2018
  $ 1,400.00
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
 • Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  Jun Isezaki
  Black Tea Bowl
  Ceramic
  Jun Isezaki, Black Tea Bowl
  $ 10,000.00
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Hikidashi Kuro Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Oribe Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Oribe Tea Bowl
  Ceramic
  Sold
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Cup
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Cup
  Ceramic
  Sold
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Cup
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Cup
  Ceramic
  Sold
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Cup
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Cup
  Ceramic
  Sold
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Shino Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Shino Tea Bowl
  $ 1,500.00
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Bowl
  Ceramic
  Kai Tsujimura, Kohiki Tea Bowl
  $ 1,300.00
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Karatsu Tea Bowl
  Kai Tsujimura
  Karatsu Tea Bowl
  Ceramic
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Cup
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Cup
  Ceramic
  Sold
 • Kai Tsujimura, Kohiki Tea Cup
  Kai Tsujimura
  Kohiki Tea Cup
  Ceramic
  Sold
 • Kodai Ujiie, Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Kodai Ujiie
  Celadon and Lacquer Tea Bowl
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Ofukei and Lacquer Tea Bowl , 2020
  Kodai Ujiie
  Ofukei and Lacquer Tea Bowl , 2020
  Ceramic
 • Kodai Ujiie, Seto Tea Bowl, 2020
  Kodai Ujiie
  Seto Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Mishima Tea Bowl
  Kohei Nakamura
  Mishima Tea Bowl
  Ceramic
 • Kohei Nakamura, Celadon Tea Bowl, 2013
  Kohei Nakamura
  Celadon Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Koichi Uchida, Platinum Tea Bowl
  Koichi Uchida
  Platinum Tea Bowl
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  White Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2019
  $ 2,500.00
 • Koichiro Isezaki, Red Flashing Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  Red Flashing Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, Red Flashing Tea Bowl, 2019
  $ 2,500.00
 • Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  White Tea Bowl, 2019
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  Black Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2019
  $ 3,000.00
 • Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  White Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2019
  $ 3,000.00
 • Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  Black Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2019
  $ 3,000.00
 • Koichiro Isezaki, Flashing Tea Bowl, 2019
  Koichiro Isezaki
  Flashing Tea Bowl, 2019
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Hikidashi Black Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  Hikidashi Black Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, Black Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  Black Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  White Tea Bowl, 2020
  Ceramic
  Koichiro Isezaki, White Tea Bowl, 2020
  $ 2,300.00
 • Koichiro Isezaki, Flashing Tea Bowl, 2020
  Koichiro Isezaki
  Flashing Tea Bowl, 2020
  Ceramic
 • Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  Mokichi Otsuka
  Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  $ 1,500.00
 • Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  Mokichi Otsuka
  Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  $ 1,500.00
 • Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  Mokichi Otsuka
  Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Mokichi Otsuka, Tea Bowl, 2018
  $ 1,500.00
 • Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Noriyuki Furutani
  Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl, 2018
  $ 2,400.00
 • Noriyuki Furutani, Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Noriyuki Furutani
  Tenmoku Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Sold
 • Ruri Takeuchi, White Dew
  Ruri Takeuchi
  White Dew
  Ceramic
 • Ryoji Koie, Tea Bowl, 2015
  Ryoji Koie
  Tea Bowl, 2015
  Ceramic
 • Shigetaka Suzuki, Ido Tea Cup
  Shigetaka Suzuki
  Ido Tea Cup
  Ceramics
  Sold
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
  $ 9,600.00
 • Shin Fujihira, Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Shin Fujihira
  Cinnabar Tea Bowl, 1993
  Ceramic
 • Shinobu Kawase, White Tea Bowl
  Shinobu Kawase
  White Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Red Shino Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Red Shino Tea Bowl
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Red Shino Tea Bowl
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl, Oribe Style
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Bowl, Oribe Style
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Devon Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  Devon Kuro Chawan
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Summer Ido Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Summer Ido Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Hikidashi Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  Hikidashi Kuro Chawan
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Teabowl
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Shino Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shino Teabowl
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Shino Teabowl
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Shigaraki Teabowl
  Shiro Tsujimura
  Shigaraki Teabowl
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Shiro Tsujimura
  Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  $ 6,500.00
 • Shiro Tsujimura, Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Shiro Tsujimura
  Tea Bowl, Oribe Style, Created in Devon, 1993
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl, 2011
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl, 2011
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Cylinder Shaped Tea Bowl, 2011
  Shiro Tsujimura
  Black Cylinder Shaped Tea Bowl, 2011
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Black Cylinder Shaped Tea Bowl, 2011
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Kofuki Tea Bowl, 2012
  Shiro Tsujimura
  Kofuki Tea Bowl, 2012
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Kofuki Tea Bowl, 2012
  $ 6,000.00
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2013
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2013
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Ceramic
 • Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Black Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Black Tea Bowl, 2018
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Red Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Red Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Red Tea Bowl, 2018
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2019
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2019
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl, 2019
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  $ 5,500.00
 • Yasushi Fujihira, Tea Bowl , 2018
  Yasushi Fujihira
  Tea Bowl , 2018
  Ceramic
  $ 1,500.00
 • Yasushi Fujihira, Silver Tea Bowl, 2019
  Yasushi Fujihira
  Silver Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  Yasushi Fujihira, Silver Tea Bowl, 2019
  $ 1,500.00
 • Yasushi Fujihira, Silver and Black Tea bowl, 2019
  Yasushi Fujihira
  Silver and Black Tea bowl, 2019
  Ceramic
 • Yasushi Fujihira, Silver Tea Bowl, 2019
  Yasushi Fujihira
  Silver Tea Bowl, 2019
  Ceramic
 • Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  Ido Tea Bowl
  Ceramic, Gold (kintsugi)
  Yui Tsujimura, Ido Tea Bowl
  $ 1,500.00
Page
 1 
of 2