• Shin Fujihira, Bird and Flower , 1980
  Shin Fujihira
  Bird and Flower , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Cinnabar Pot , 1980
  Shin Fujihira
  Cinnabar Pot , 1980
  Ceramic
 • Shin Fujihira, Pot with Flower Motif, 1980
  Shin Fujihira
  Pot with Flower Motif, 1980
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, Flower Vase Cylindrical
  Kiyoko Morioka
  Flower Vase Cylindrical
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, 花器筒型 - Flower vase cylindrical, 2021
  Kiyoko Morioka
  花器筒型 - Flower vase cylindrical, 2021
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, 花器筒型- Flower vase cylindrical, 2021
  Kiyoko Morioka
  花器筒型- Flower vase cylindrical, 2021
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, 花器鶴首 - Flower vase Crane neck, 2021
  Kiyoko Morioka
  花器鶴首 - Flower vase Crane neck, 2021
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, 花器鶴首 - Flower vase Crane neck, 2021
  Kiyoko Morioka
  花器鶴首 - Flower vase Crane neck, 2021
  Ceramic
 • Kiyoko Morioka, 花器筒型 - Flower vase cylindrical, 2021
  Kiyoko Morioka
  花器筒型 - Flower vase cylindrical, 2021
  Ceramic
 • Koji Hatakeyama, 花入
  Koji Hatakeyama
  花入
  Metal
 • Kota Arinaga, gaze 墨 (Ink), 2019
  Kota Arinaga
  gaze 墨 (Ink), 2019
  Glass
 • Kota Arinaga, gaze (White), 2019
  Kota Arinaga
  gaze (White), 2019
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2021
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2021
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2021
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2021
  Glass
 • Kota Arinaga, netz 藍 (Indigo), 2022
  Kota Arinaga
  netz 藍 (Indigo), 2022
  Glass
 • Kota Arinaga, netz (Ink), 2022
  Kota Arinaga
  netz (Ink), 2022
  Glass
 • Midori Tsukada, Cross
  Midori Tsukada
  Cross
  Glass
 • Midori Tsukada, Lu men
  Midori Tsukada
  Lu men
  Glass