Opening Reception - June 2 5-8pm: Magic of the Tea Bowl Vol. 2

2 June 2022 

Ippodo Gallery is pleased to present another series of Magic of the Tea Bowl – Volume 2, an exhibition of tea bowls by seventeen respected artists: Yasushi Fujihira, Hideyuki Fujisawa, Noriyuki Furutani, Hiroshi Goseki, Tomoyuki Hoshino, Morimistu Hosokawa, Takeshi Imaizumi, Koichiro Isezaki, Yukiya Izumita, Tsubusa Kato, Kohei Nakamura, Akio Niisato, Mokichi Otsuka, Kai Tsujimura, Shiro Tsujimura, Yui Tsujimura, Koichi Uchida, and Kodai Ujiie. Please come and enjoy the newest collection of works!